Vol 3 (2017)

Undergraduate students from Nanjing University class examine, investigate, and offer analysis of current scientific studies and events.

Table of Contents

Proteins and cellular structures

Tao Wang
XML
Tao Liu
XML
Ke Zhu
XML
Jiachen Sun
XML
Yao Zhao
XML
Junli Ma
XML
Junqin Chen
XML
Youyuan Deng
XML
Yunwen Lu
XML
Yifan Xu
XML

Regulation

Yizhuo Yang
XML
Jiang Zhang
XML

Health

Yiyang Chen
XML

Disease

Yecheng Wang
XML
Zhen Jin
XML

Cancer

Ying Yu
XML

Stem cells

Lingling Hao
XML

Articles

Shitian Wei
XML